Skip to main content

Table 1 Summary information and overall expenditure for diagnosis and treatment of patients with colorectal cancer in 13 study sites in China

From: Expenditure and financial burden for the diagnosis and treatment of colorectal cancer in China: a hospital-based, multicenter, cross-sectional survey

Province General information Specific information on cites and hospitals involved Overall expenditure (CNY)
Population size in 2014a (×10,000) GDP per capita in 2014a (CNY) Number of cities Total number of hospitals Number of general hospitals Number of specialized hospitals
Shandong 9789 60,879 1 (Jinan) 1 0 1 111,813
Beijing 2152 99,995 1 (Beijing) 3 1 2 94,502
Xinjiang 2298 40,648 1 (Urumchi) 2 0 2 88,887
Hunan 6737 40,271 1 (Changsha) 6 5 1 70,168
Guangdong 10,724 58,540 5 (Five citiesb) 2 1 1 69,238
Zhejiang 5508 73,002 2 (Hangzhou, Ningbo) 3 3 0 65,952
Heilongjiang 3833 39,226 2 (Harbin, Daqing) 1 1 0 60,245
Gansu 2591 26,433 2 (Lanzhou, Jinchang) 1 0 1 56,126
Henan 9436 37,072 1 (Zhengzhou) 6 5 1 55,829
Hebei 7384 39,984 1 (Tangshan) 1 0 1 49,332
Jiangsu 7960 81,874 2 (Nantong, Xuzhou) 1 0 1 46,181
Liaoning 4391 65,201 1 (Tieling) 9 7 2 37,103
Chongqing 2991 47,850 1 (Chongqing) 1 0 1 36,292
National total 136,782 46,652 21 37 23 14 67,408c
  1. CNY Chinese Yuan, GDP gross domestic product
  2. aBased on China Statistical Yearbook 2015. http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexch.htm [13]
  3. bIncluding Guangzhou, Shenzhen, Zhongshan, Dongguan, and Foshan
  4. cThe average overall expenditure for colorectal cancer diagnosis and treatment based on data from the 13 study sites in China