Skip to main content

Table 2 Spatio-temporal clusters of female breast cancer incidence in Shenzhen, 2007-2012

From: Spatio-temporal analysis of female breast cancer incidence in Shenzhen, 2007–2012

Cluster Year Location (District) RR LLR P value WASR
(per 100,000)
Class 1 2010 Yuehai, Nantou, Shahe, Shekou, Nanshan 2.41 52.84 0.001 54.1
Class 2 2011 Haishan, Shatoujiao, Yantian 3.25 37.70 0.001 70.9
   Bantian, Buji, Longhua 1.74 22.30 0.001 41.5
   Shatou, Futian, Lianhua, Xiangmihu, Huafu 1.70 21.19 0.001 40.7
  2012 Dongmen, Nanhu, Guiyuan, Sungang, Cuizhu, Huangbei, Yuanling, Nanyuan 1.85 30.99 0.001 44.1
  1. RR, relative risk; LLR, log likelihood ratio; WASR, the age-standardized rate according to the world standard population.